Thursday, September 17, 2015

ആരാണവർ?

തകർന്നു വീണ
രണ്ടു മനുഷ്യരുടെ
മുഖങ്ങളോടു ചേർന്നു
പിരിയാനാകാതെ
പിണഞ്ഞിരിക്കുന്ന
രണ്ടാത്മാക്കളിലെ,
മരണവും കടന്നിണ ചേർന്ന
ഒറ്റഹൃദയത്തെ ഞാൻ,
അർദ്ധനാരീശ്വരനെന്നു വിളിക്കുന്നു!


No comments:

Post a Comment

Your comments here