Monday, March 21, 2016

ജീവിതത്തിൽ ചാണകം മണക്കുമ്പോൾ.

പെണ്ണ്
ഒരു ജാതിയാണ്
എന്നാണ്
അച്ഛന്റെ മതം,
അമ്മ
തൊഴികൊണ്ടും
തൊഴുത്തിൽ കെട്ടിയും
താനേ വളരുന്ന
കറവപ്പശുവിനേക്കാൾ
കേമിയല്ലെന്നതാണ്
അച്ഛന്റെ ജാതി.
പാൽചുരത്തലും
ചാണകമിടീലും തമ്മിൽ
പെണ്ണും
പശുവുമെന്ന അന്തരമുണ്ടെന്ന്
ചില പുരുഷന്മാർ
ഇനിയും അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു,
അമ്മയ്ക്ക്
രണ്ടുകാലും ഒരു വാലും കുറവുണ്ടെന്നും!

No comments:

Post a Comment

Your comments here